E-Book หนังสือ 9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า


E-Book หนังสือ 9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ 9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า


          หนังสือ “9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า” เป็นหนังสือสวดมนต์ การสวดมนต์ ก็คือ การทรงจำ สืบต่อ ถ่ายทอด เรียนรู้ พระธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมา- สัมพุทธเจ้านั่นเอง การสวดมนต์ที่กล่าวกันว่า มีบุญมาก มีอานิสงส์มาก ก็เพราะว่า สิ่งที่สวด ล้วนเป็นหลักธรรมสำคัญของพระอรหันต- สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น ยิ่งถ้าผู้สวดมีความรู้ มีความเข้าใจในสิ่งที่สวดด้วย การสวดมนต์ ก็อาจอำนวยผลสูงสุดเป็นการบรรลุภาวะ พระนิพพานก็ยังได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงกล่าว อีกอย่างหนึ่งว่า การสวดมนต์นั้นถ้าสวดเป็น ก็เห็นธรรม


Password : ebookfreehits.blogspot.com