E-Book สอนใช้งานโปรแกรม Excel


E-Book สอนใช้งานโปรแกรม Excel
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ สอนใช้งานโปรแกรม Excel


หนังสือ “สอนใช้งานโปรแกรม Excel” สอนการใช้งานโปรแกรม Excel ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง

สารบัญ E-Book สอนการใช้งาน Excel

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 1-1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน 1-1
ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ของ Excel 2007 1-3
คุณลักษณะใหม่ 1-9

หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 2-1
การเรียกใช้โปรแกรม Excel 2007 2-1
ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 2-5

หน่วยที่ 3 หลักการพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 3-1
หลักการพื้นฐานและการใช้งานใน Excel 2007 3-1
การจัดการแผ่นงาน 3-39
การตกแต่งตารางงานในแผ่นงาน 3-46

หน่วยที่ 4 การคำนวณโดยการใช้สูตร และแทรกฟังก์ชัน 4-1
การคำนวณโดยใช้การพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ 4-1
การคำนวณโดยการใช้สูตรสำเร็จจากการแทรกฟังก์ชัน 4-4
การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 4-8

หน่วยที่ 5 การจัดการฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น 5-1
ลักษณะของฐานข้อมูล (Database) 5-1
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขณะป้อนข้อมูล 5-3
การจัดการฐานข้อมูล 5-7
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น 5-22

หน่วยที่ 6 การแทรกแผนภูมิ 6-1
การสร้างแผนภูมิ (Chart) อย่างง่าย 6-1
การใช้เครื่องมือแผนภูมิ 6-4
การสร้างแผนภูมิขั้นสูง 6-10


Password : soft2.me
credit~soft2.me