E-Book ภูมิปัญญาชาวบ้าน


E-Book ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ องค์ความรู้และภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน


           หนังสือ “องค์ความรู้และภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน” ประกอบด้วย  ความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชื่อ และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ ขาดสายและเชื่อมโยงกันทั้งระบบทุกสาขา รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้


Password : soft2.me
credit~soft2.me