E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต – อภัยชัย พันธเสน


E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต – อภัยชัย พันธเสน

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

แนะนำหนังสือ E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต – อภัยชัย พันธเสน

             E-Book ค่าแรงต่ำ ความหมายและแนวโน้มในอนาคต PDF เขียนโดย อภัยชัย พันธเสน มีจุดประสงค์สำคัญของการศึกษานี้เพื่อจะอธิบายอย่างเป็นระบบถึงการดำรงอยู่ ของค่าจ้างแรงงานต่ำในประเทศไทย โดยได้แบ่งการศึกษานี้ออกเป็น 3 บทคือ บทแรก เป็นการกล่วงถึงภาพรวม ของการพัฒนาของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทางประวัติศาสตร์อันมีผลต่อการ ดำรงอยู่ของสภาวะค่าจ้างแรงงานต่ำมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการตรึงราคาผลผลิตเกษตรให้อยู่ในระดับต่ำมาตลอด …
Password : soft2.me
credit~soft2.me