E-book คู่มือโยคะวัยรุ่น สำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง


E-book คู่มือโยคะวัยรุ่น สำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free


รายละเอียดหนังสือ E-book คู่มือโยคะวัยรุ่น สำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

           โยคะมาจากศัพท์ของคำว่า "ยุชิร" หรือ "ยุช" ซึ่งแปลว่า ผูกมัด ประกอบ หรือรวมกันตามความหมายของศัพท์ โยคะหมายถึงความเพ่งเล็ง หรืออาจเรียกได้ว่าสมาธิเพื่อควบคุมความปรวนแปรแห่งจิตให้สิ้นไป ตัวเราจะเห็นได้ในข้อสองแห่งโยคะสูตรของท่านปตัญชลีมหามุนี ซึ่งได้ผูกไว้เป็นความว่า "โยคะ จิตตะ วิฤตติ นิโรธะ" โยคะคือการดับการซัดสายแห่งจิต หรือสมาธิอันหมายถึงว่า ปรัชญาหรือระเบียบการบริกรรมแห่งโยคะนั้น ก็คือการเพ่งเล็งหรือการทำสมาธิเพื่อให้จิตสู่ความหลุดพ้นนั่นเอง

Download link >>>  ดาวน์โหลด

Password >>>   ebookfreehits.blogspot.com