E-book ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟ


E-book ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟ

ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ E-book ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟ

           หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ภา๋ษา  คือ  ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น  และมีแถมเสียงประกอบ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเฉพาะบทสนทนา  สำนวน และศัพท์ที่ใช้จริงในการปฏิบัติงาน  มีกิจกรรมฝึกเป็นขั้นตอน  มีคำออกเสียงเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางในการออกเสียงตามเสียงที่ควรเป็นและแถมเสียงประกอบบทเรียน  ตลอดจนคำอธิบายการใช้ภาษาที่เหมาะสมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประเมินผลการเรียนรู้  แบบเรียนจึงมีทั้งแบบประเมินผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนPassword >>>   ebookfreehits.blogspot.com