E-Book หนังสือสมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน


E-Book หนังสือสมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดของหนังสือสมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน

          หนังสือ E-book สมบัติผู้ดีฉบับการ์ตูน เป็นหนังสือที่มีสาระความรู้ และสอนในเรื่อง 

1. ผู้ดี ย่อมรักษาความเรียบร้อย
2. ผู้ดี ย่อมไม่ทำอุจาดลามก
3. ผู้ดี ย่อมมีสำมาคารวะ
4. ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก
5. ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า
6. ผู้ดี ย่อมปฏิบัติการงานดี
7. ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี
8. ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแต่แก่ตัวฝ่ายเดียว
9. ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง
10. ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว

Password >>>  ebookfreehits.blogspot.com