E-Book จิตวิทยาองค์กร


E-Book จิตวิทยาองค์กร
ดาวน์โหลด E-book ฟรี / Download E-book Free

รายละเอียดหนังสือ  E-Book จิตวิทยาองค์กร

       จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ที่อยู่ในองค์การต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการนำข้อเท็จจริง และหลักการทางจิตวิทยามาใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมนุษย์ใน องค์การ (Blum & Naylor, 1968) ดังนั้นเนื้อหาวิชาที่จำเป็นจะต้องศึกษาจึงเน้นเกี่ยวกับเรื่อง การวิเคราะห์งาน การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การวัดและการประเมินผลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร ความเป็นผู้นำ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทำงาน สภาพการทำงาน พฤติกรรมกลุ่มในองค์การ การสื่อสารภายในองค์การ ทฤษฎีองค์การ และการพัฒนาองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงาน การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการความขัดแย้ง และระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาข้างต้นนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญ ต่อการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น ดังนั้นงาน และภาระหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจึงมีความหลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องกันทั้งในงาน และตัวบุคคล ซึ่งการวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับการจัดการ พบว่านักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานPassword : soft2.me
credit~soft2.me